DISCLAIMER

Door het bezoeken van de internetpagina's van Terberg op www.royalterberggroup.com, of een van haar subsites (hierna te noemen "Site"), gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. U mag deze Site niet bezoeken indien u niet akkoord gaat met alle onderstaande voorwaarden.

BEPERKTE LICENTIE

Met inachtneming van de hierin genoemde voorwaarden en alle toepasselijke lokale wet- en regelgeving, verleent Terberg u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, persoonlijk en beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van deze Site en bijbehorende materialen, uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Deze toestemming is geen eigendomsoverdracht van de Site en het materiaal op deze website en is onderworpen aan de volgende beperkingen: (i) u dient op alle kopieën van de Site en het materiaal alle auteursrechtvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen van Terberg te behouden; en (ii) u mag de Site of het materiaal op geen enkele wijze wijzigen, distribueren, overdragen of opslaan of reproduceren of in het openbaar tonen of uitvoeren of anderszins de Site en het materiaal gebruiken voor enig openbaar of commercieel doel, tenzij uitdrukkelijk anderszins toegestaan in deze voorwaarden.

 

COPYRIGHT

De inhoud van de website valt onder Copyright © Terberg 2020. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

 

HANDELSMERKEN

De handelsmerken "Terberg" en alle andere handelsmerken van Terberg of haar dochterondernemingen, evenals productnamen, logo's, commerciële symbolen, handelsnamen, al dan niet geregistreerde slogans en diensten zijn handelsmerken van Terberg. Uw toegang tot deze website mag niet worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht op het gebruik van merken die op de website voorkomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Terberg.


WIJZIGING VAN DE SITE

Terberg behoudt zich het recht voor deze Site te allen tijde te wijzigen of aan te passen of de toegang daartoe te ontzeggen met of zonder kennisgeving. Disclaimer

De inhoud van deze Site wordt aangeboden op "as is" en "as available" basis. Het gebruik van informatie, tools en diensten op deze Site gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker en Terberg geeft geen verklaringen of garanties over de nauwkeurigheid of functionaliteit van dergelijke informatie, tools of diensten. Behoudens voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, wordt geen enkele garantie gegeven, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van de Site.


BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving is Terberg niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, winstderving of bedrijfsonderbreking voortvloeiend uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van deze service, zelfs indien Terberg van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. slogans, al dan niet geregistreerd, en diensten zijn handelsmerken van Terberg. Terberg is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden, vertragingen of storingen op deze website en is niet verplicht gebruikers te informeren wanneer informatie is bijgewerkt. Terberg is niet verantwoordelijk voor verlies of schade veroorzaakt door uw vertrouwen op gegevens of diensten op deze website of gegevens die de gebruiker op deze website heeft ingevoerd.


LINKS

Terberg aanvaardt geen verantwoordelijkheid en geeft geen verklaringen of garanties voor materiaal gemaakt of gepubliceerd door derden waar deze Site een link naar heeft.


SUBMISSIES

De Terberg Privacy Policy webpagina geeft aan hoe Terberg persoonlijke gegevens die u verstrekt tijdens uw bezoek aan deze Site zal bewaren en gebruiken. Voor alle andere inzendingen van informatie of inhoud door u, gelden de volgende voorwaarden. Door het inzenden van informatie of materiaal (zoals feedback, gegevens, antwoorden, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, plannen, bestellingen, verzoeken en dergelijke) aan Terberg, bijvoorbeeld per e-mail of via deze Site, gaat u ermee akkoord dat: (i) het materiaal geen items bevat die onwettig, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, beledigend, intimiderend of bedreigend zijn, of anderszins ongeschikt zijn voor publicatie; (ii) u redelijke inspanningen zult verrichten om eventuele virussen of andere besmettende of destructieve functies te scannen en te verwijderen voordat u materiaal instuurt; (iii) u de eigenaar bent van het materiaal of het onbeperkte recht hebt om het materiaal aan ons te verstrekken en Terberg het materiaal mag publiceren en/of het materiaal of de daarin beschreven concepten in onze producten mag opnemen zonder compensatie, gebruiksbeperkingen, bronvermelding, aansprakelijkheid of verantwoording; en (iv) u ermee instemt geen actie tegen ons te ondernemen met betrekking tot het materiaal dat u instuurt en u ermee instemt ons te vrijwaren als een partij actie tegen ons onderneemt met betrekking tot het materiaal dat u instuurt.